پنج شنبه 14 فروردین 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

مشخصات فردی:

نام: مهدی چهل امیرانی

تاریخ تولد: 1350

تحصیلات: دکترای مهندسی برق- مخابرات ، ‌دانشگاه علم و صنعت ایران ، سال 1388.

دانشیار دانشکده ی فنی-مهندسی دانشگاه ارومیه

پست الکترونیکی: m.amirani@urmia.ac.ir

 

مسئولیت های اجرایی:

- رئیس بنیاد نخبگان استان آذربایجان غربی از آذر ماه 94 تاکنون.

- عضو هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان آذربایجان غربی از تیر ماه 93 تاکنون.

- معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی دانشگاه ارومیه از فروردین 1393  تا اسفند 1394.

- سرپرستی معاونت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه از آبان 1392 تا اسفند 1392.

- مدیریت گروه برق دانشکده فنی دانشگاه ارومیه از فروردین 1391 تا آبان 1392.

- معاونت گروه برق دانشکده فنی دانشگاه ارومیه از آبان 1388 تا فروردین 1391.

- مجری و داوری چند طرح پژوهشی.

- هدایت سه نفر دانشجوی دکتری در حال حاضر.

- تعریف پایان نامه، هدایت و فارغ التحصیل نمودن بیست  نفر دانشجوی کارشناسی ارشد.

- راهنمایی بیش از یکصد و بیست عنوان پروژه کارشناسی برق.

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

پردازش سیگنال – مخابرات دیجیتال - بازشناخت الگو .

 

فعالیت های علمی:

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و یا ISI :

1- H. Hamidi, M. Ch. Amirani and Sh. Rahimzadeh , "Local selected features of dual-tree complex wavelet transform for single sample face recognition," IET Image Processing9(8), August2015, p. 716 – 723.

2- Sara Mihandoost and M.Ch. Amirani, "EEG signal analysis using spectral correlation function & GARCH model,"   Signal, Image and Video Processing (Springer), 9(6), September2015, p. 1461 – 1472.

3- S. Sahami and M. Ch. Amirani, “Matrix based cyclic spectral estimator for fast and robust texture classification,” The Visual Computer (Springer), 29(12), December 2013, p. 1245 – 1257.

4- M. Ch. Amirani, M. Toorani, and S. Mihandoost, “Feature-based Type Identification of File Fragments,” Security and Communication Networks(John Wiley), 6(1), January 2013, p. 115–128.

5- S.Mihandoost, M.Amirani, M.Mazlaghani, and A.Mihandoost, “Automatic feature extraction using generalized auto regressive conditional heteroscedasticity model: an application to electroencephalogram classification,” IET Signal Processing, 6(9), December 2012, p.829 – 838.

6- M.Fakheri, T. Sedghi, M. G. Shayesteh, and M.Ch.Amirani, “Framework for image retrieval using machine learning and statistical similarity matching techniques,” IET Image Processing, 7(1), February 2013, p. 1 – 11.

7- A.Younesi, M. Ch. Amirani, “Efficient Algorithms for PalmprintIdentification  Based on  Non-linear Feature Extraction and Contourlet Transform,” International Journal of Natural and Engineering Sciences, 8(1), January 2014, p. 53-60.

8- K.Daneshian, M. Ch. Amirani, “Retrieval of Shapes Based on Transformed and Moment method Features,” International Journal of Natural and Engineering Sciences,5(2),February  2011, p. 11-14.

9- V. Houshyarifar and M. Ch. Amirani, “Routing Techniques in Wireless Sensor Networks,” International Journal of electronics & communication technology, 4(4), Oct.-Dec. 2013, p. 95-101.

10- V. Houshyarifar and M. Ch. Amirani,” Wireless Sensor Networks-A Review,” International Journal of Computer Applications, 85(2), January 2014, pp.13-16.

11- B.Zali-Vargahan, M. Ch. Amirani, and H. Seyedarabi, “Contourlet Transform for Iris Image Segmentation,” International Journal of Computer Applications, 60(10), December 2012, p.41-44.

12- S. Jafarpour,  Z. Sedghi, and Mehdi ChehelAmirani, “A Robust Brain MRI Classification with GLCM Features,” International Journal of Computer Applications, Volume 37– No.12, January 2012..

13- M. Ch. Amirani, and A. A. Beheshti,”Evaluation of the Texture Analysis Using Spectral Correlation Function,”FundamentaInformaticae, vol. 95 (2009), No. 2-3, pp.245-262.”

14- M. Ch. Amirani, and A. A. Beheshti, “A New Approach to Rotation Invariant Texture Analysis based on Radon Transform,”IEICE Transactions on Information & Systems, vol. E92.D (2009), No. 9, pp. 1736-1744.

15- M. Ch. Amirani, Z. Sadeghi, and A. A. Beheshti, “A New Approach To Shape-based Image Retrieval,”International Journal of Computing, vol. 7 (2008), No. 3, pp. 99-106.

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانس های علمی بین المللی :

1- N.Panahi, M. Ch.Amirani, S.Behnia, and P.Ayubi, " A New Colour Image Watermarking Scheme Using Cellular Automata Transform and Schur Decomposition," ICEE2013.

2- R.Soleymani, and M. Ch.Amirani, "A Hybrid Fingerprint Matching Algorithm Using Delaunay Triangulation and Voronoi Diagram,"ICEE2012.

3- S. Sahami, and M. Ch.Amirani, " Texture Classification using Strip Spectral Correlation Analyzer," MVIP2011.

4- S.Mihandoust, and M. Ch.Amirani, " Epileptic Seizure Detection Using GARCH Model on EEG Signals," International Conference on Computer and Knowledge Engineering, ICCKE2011.

5- H.Kalbkhani, and M.Ch.Amirani, " An Efficient Algorithm for Lip Segmentation in Color Face Images Based on Local Information," IBBEC2011.

6- A.Mahram, M. Ch. Amirani, " The Complexity as a Criterion for Blind Spectrum Sensing in Cognitive Radio," 4’th international Conference on developments in the Systems engineering ,  DeSE2011, Dubai, United Arab Emirates.

7- B. Zali, M. Ch.Amirani, andS. Mihandoost, " Enhancement and Cleaning of Handwritten Data by using Neural Networks and Threshold Technical," 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT2011, Baku, Azerbaijan. Qafqazuniversity,Baku.

8- S. Mihandoost, M. Ch.Amirani, and B.Zali,"A New Approach for Feature Extraction of EEGSignal Using GARCH Variance Series," 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT2011, Baku, Azerbaijan. Qafqazuniversity,Baku.

9- S. Mihandoost, M. Ch.Amirani, and B.Zali, " Seizure Detection Using Wavelet Transform and a New Statistical Feature," 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT2011, Baku, Azerbaijan. Qafqazuniversity,Baku.

10- M. Shabanifard, and M. Ch.Amirani, " A Modified Quantum-Behaved Particle Swarm Optimization Algorithm for Image Segmentation," ICEE2011.

11- S. H. Hosseini, M. G. Shayesteh, and M. Ch. Amirani," Demodulation of Sparse PPM Signals with Low Samples Using Trained RIP Matrix," ICEE2011.

12- Sh. Najafi, M. Ch. Amirani, and Zahra Sedghi, " A New Approach to MRI Brain Images Classification," ICEE2011.

13- T.Sedghi, M.Fakheri,and M. Ch. Amirani," Feature Composition for Proficient and Real Time Retrieval in Content Based Image Retrieval System," MVIP2010.

14- M. Ch. Amirani, and A. A. Beheshti, “Robust Texture Image Retrieval Based on Cyclic Spectral Analysis,”The Fifth International Conference on Neural Networks andArtificial Intelligence, May 27-30, Minsk, Belarus, 2008.

15- M. Ch. Amirani, Z. Sadeghi, and A. A. Beheshti, “Shape-based Image Retrieval Using a Neural Network,” The Fifth International Conference on Neural Networks andArtificial intelligence, May 27-30, Minsk, Belarus, 2008.

16- M. Ch. Amirani, and A. A. Beheshti, "Texture Classification Using Cyclic Spectral Function,“ 2008 Congress on Image and Signal Processing, Sanya, Hainan, China”.

17- " نمایش و آدرس دهی تصاویر شبکه ی پیکسلی کندویی به کمک بسط واندرموند"مهدی چهل امیرانی و سدید سهامی ، بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران،اردیبهشت 1391 ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، ICEE2012 .

18- " طراحی سیستم تشخیص ترکیب رنگ "شمزین ماملی، مهدی چهل امیرانی و بهزاد نورانی، چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه ، دانشکده صدا و سیما، تهران، ایران،IBBEC2011.

              تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601